Projektid

MultiCo

MultiCo on Euroopa Komisjoni projekt, milles on partneriteks viis riiki: Suurbritannia, Soome, Eesti, Saksamaa ja Küpros. Projekti peamine eesmärk on kujundada 13-15. aastates noorte karjääriteadlikkust loodusteaduste- ja tehnoloogiavaldkonnas. Projekti käigus töötatakse koos partneritega tööstusest ja erinevate ametialade esindajatega välja sobilikud karjäärikirjeldused, mille tulemusena koostatakse kogutud lugudest stsenaariumid, mis seostuvad õppekava teemadega. Nimetatud stsenaariumite kaudu saab loodusainete tundides tutvustada loodusteaduste ja tehnoloogiaga seotud elukutseid. Selle tegevuse eesmärk on üheltpoolt motiveerida õpilasi õppima loodusteaduslikke õppeaineid läbi stsenaariumite ning teiselt poolt tõsta õpilaste teaduslikkust ja huvi loodusteaduste- ja tehnoloogiavaldkonnaga seotud karjääri vastu. Projekti raames tehakse koostööd ka õpetajatega, lapsevanematega ja õpilaste endiga ning kaasatakse ka nende ideid stsenaariumite koostamisse tagamaks, et tulevasi karjäärivalikuid toetavad stsenaariumid on tõesti huvipakkuvad erinevatele õpilasgruppidele. Seega on tegemist olulise projektiga, mis lõpptulemusena avardab õpilaste silmaringi võimalikest ametitest loodus- ja tehnoloogiavaldkonnas.

Projekti kestvus on august 2015 kuni november 2018.

http://multico.ut.ee/

Nutikad tehnoloogiad ja digitaalne kirjaoskus õppimiskäsituse muutmisel

Nutitelefonid ja tahvelarvutid on populaarsed seadmed noorte igapäevaelus, kuid nende nutikate tehnoloogiate võimalusi õppimisel on vähe uuritud. Nende tõhusaks kasutamiseks õppimisel on oluline digitaalne kirjaoskus - üks 21. sajandi kompetents. Meie hüpotees on, et digitaalne kirjaoskus nutikate tehnoloogiate kasutamisel suurendab motivatsiooni ja toetab õppimist loodusteadustes, tehnoloogias, insenerihariduses ja matemaatikas (STEM) – kirjanduse põhjal on STEM-ainete õppimisel probleemiks noorte vähene motiveeritus. Käesolevas projektis on esmalt eesmärgiks ülevaateuuringuga leida kriitilised tegurid nutikate tehnoloogiate kasutamises STEM-õpetajate ja õpilaste (vanuses 11-15) poolt. Seejärel arendame välja kolm sekkumist digitaalse kirjaoskuse arendamiseks ja hindame nende mõju koolides läbiviidavas mahukas eksperimendis (200 õpetajat, 4000 õpilast). Tulemused näitavad, kuidas digitaalse kirjaoskuse areng nutikate tehnoloogiate kasutamisel toetab motivatsiooni ja õppimist STEMis.

Projekti „Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“ raames avatud õpperuumi põhimõtetel kujundatud õppekeskkonna uuringu läbiviimine Tartu Hansa Koolis

Uuringu eesmärk on selgitada välja õpilaste motivatsioon õppida avatud ruumis matemaatika ja loodusõpetuse näitel. Osavõtjad: • eksperimentaalgrupp - Hansa Kooli 4.-6. klasside õpilased ja matemaatika ning loodusõpetuse õpetajad nendes klassides, • võrdlusgrupp – Variku Kooli samade klasside õpilased ja matemaatika ning loodusõpetuse õpetajad. Uuringu etapid: 1. Algtaseme kaardistamine; 2. Ootuste kaardistamine; 3. ÕPPIMINE AVATUD RUUMIS (mõjutamine, eeldatav muutuse põhjustamine); 4. Tulemuste mõõtmine ja soovituste esitamine.