Töörühm

Miia Rannikmäe

Miia Rannikmäekeskuse juhataja, loodusteadusliku hariduse professor, PhD (bioloogia ja maateaduste haridus)

On Tartu Ülikooli Loodusteadusliku hariduse keskuse juhataja ja loodusteadusliku hariduse professor, kellel on pikaajaline koolitöö kogemus keemiaõpetajana. Ta kuulus Euroopa Komisjoni töörühma „Euroopa vajab teadlasi“, mis andis suunad loodusteadusliku hariduse paradigmaatilisteks muudatusteks Euroopas. Tema teadustöö temaatika seostub loodusteaduste relevantsuse, loodusteadusliku kirjaoskuse ning kontekstipõhise õpetamise kontseptuaalsete ja filosoofiliste probleemidega. Ta on töötanud USA-s Iowa Ülikoolis Fulbright programmi raames. On Eesti Keemiaõpetajate Liidu kauaaegne sekretär ning ICASE  pikaajaline juhtkomitee liige, vastutades hetkel kõrgkoolide ja loodusainete õpetajate liitude vahelise koostöö eest maailmas. Aastast 2014 Ida-Soome Ülikooli audoktor.

ETIS: https://www.etis.ee/portaal/isikuCV.aspx?PersonVID=105
miia.rannikmae@ut.ee

Jack Holbrook

Jack Holbrookkülalisprofessor, PhD (keemia)

On alates 1998. aastast Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse külalisprofessor, kelle juhendamisel on kaitstud mitmed doktoritööd. Tal on  mitmekümneaastane kogemus töös rahvusvahelise konsultandina maailma väga erinevates riikides -- Hong Kongis, Tansaanias, USA-s, Bangaldeshis, Kuweidis, Kirgistanis jt riikides. Rahvusvaheline üldsus tunneb teda kui ICASE pikaaegset sekretäri ja presidenti ning UNESCO mitmete projektide juhti. Tema teadustöö suunad seostuvad loodusteadusliku kirjaoskuse kujundamise filosoofilise kontseptsiooni loomisega ning õpilasi motiveerivate materjalide koostamisega. Ta on algatanud mitmeid FP7 projekte ning osalenud nende juhtimisel. 

ETIS: https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?PersonVID=54667&lang
jack.holbrook@ut.ee

Anne Laius

Anne Laiusbioloogiahariduse dotsent, PhD (bioloogia ja maateaduste haridus)

Töötab bioloogia didaktika lektorina Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuses ja bioloogiaõpetajana Miina Härma Gümnaasiumis, õpetades ka rahvusvahelise IB õppekava järgi õppivaid õpilasi Tartu Ülikoolis  bioloogia ja maateaduste hariduse erialal. Kaitstud doktoritöö seostus õpilaste loovuse ja sotsiaalteadusliku otsuse tegemise ning põhjendamisoskuse uurimisega. Jätkuva uurimistöö temaatika seostub õpilaste loova ja kriitilise mõtlemise arendamisega loodusainete tundides. Ta on  juhendanud õpilasi GLOBE projekti raames alates 1997. aastast.

ETIS: https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?PersonVID=37100
anne.laius@ut.ee

Klaara Kask

Klaara Kaskloodusteadusliku hariduse teadur, PhD (loodusteaduslik haridus)

Töötab loodusteadusliku hariduse keskuses teadurina. Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on uurimuslik õpe ja selle rakendamine loodusteaduste praktiliste tööde tundides.  Tema doktoritöö "A study of science teacher development towards open inquiry teaching through an intervention programme“ selgitab ka keemia õpetajate valmisolekut viia läbi uurimusliku õppe tunde ja kuidas õpetajate professionaalsus selles valdkonnas areneb täiendkoolituste  käigus. Ta viib läbi tegevõpetajate täiendkoolitusi ning töötab üldhariduskoolis osalise koormusega keemia ja valikkursuse õpetajana. On olnud Comeniuse ja olen Erasmus+ programmi  hindamisekspert. 

ETIS: https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?PersonVID=41624
klaara.kask@ut.ee

Regina Soobard

Regina Soobardloodusteadusliku hariduse teadur, PhD (loodusteaduslik haridus)

Töötab Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuses loodusteadusliku hariduse teadurina ning ´gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja` magistriõppekava programmijuhina. Oma doktoritöö kaitses ta gümnaasiumiõpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse tasemete kujunemise dünaamika väljaselgitamise teemal. Ta on end erialaselt täiendanud Melbournis Monashi Ülikoolis ja Helsingi Ülikoolis. Lisaks on ta õpetajakoolituse õppejõud ja viib läbi tegevõpetajate täiendkoolitusi. Alates 2014. aastast on ta OECD PISA võrdlusuuringu loodusvaldkonna ekspert Eestis. 

ETIS: https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?&PersonVID=56221
regina.soobard@ut.ee

Moonika Teppo

Moonika Teppoloodusteadusliku hariduse teadur, MSc (bioloogia didaktika)

Töötab  Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuses teadurina ning tema uurimisvaldkond seostub põhikooli õpilaste kontekstuaalsete huvide ja motivatsiooni uurimisega loodusteaduste valdkonnas. Ta on publitseerinud artikleid huvi ja motivatsiooni valdkonnas ning end erialaselt täiendanud Helsingi Ülikoolis. Moonika Teppo omab põhikooli loodusainete õpetaja kogemust mitmest koolist. Ta on ka Eesti Keemiaõpetajate Liidu juhatuse pikaaegne liige. 

ETIS: https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?&PersonVID=38441
moonika.teppo@ut.ee

Katrin Vaino

Katrin Vaino- loodusteadusliku hariduse teadur, PhD (loodusteaduslik haridus)

Katrin Vaino töötab Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuses teadurina.  Ta on  omandanud doktorikraadi loodusteaduslikus hariduses 2013. aastal. Tema doktoritöö teema keskendus loodusteaduste õpetajate professionaalse arengu uurimisega. Praegused uurimissuunad käsitlevad disainipõhise õppe rakendamise võimalusi üldhariduskoolis. Katrin on töötanud üle 20 aasta üldhariduskoolis keemiaõpetajana ning on Eesti Keemiaõpetajate Liidu juhatuse liige. Katrin on magistritaseme õpetajakoolituse õppejõud ning lisaks on ta läbi viinud mitmeid loodusteadusliku hariduse keskuse  tegevõpetajatele suunatud kursusi. Ta on ka mitmete üldhariduskoolidele suunatud õppematerjalide autor. Katrin Vaino läbis järeldoktorantuuri Rootsis,  Umeå Ülikoolis.

ETIS: https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?&PersonVID=59047

katrin.vaino@ut.ee

Ülle Liibergeograafia didaktika lektor, MSc (inimgeograafia)

On geograafia didaktika lektor. Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on kaasaegsete tehnoloogiavahendite kasutamine ja arendamine geograafia õppimisel, samuti kogu kooligeograafiaga seotud probleemistik. Tal on pikaajaline kogemus õppekava arendamises, õpematerjalide sh ka e-õppematerjalide koostamisel ning geograafiaolümpiaadide korraldamisel ja läbiviimisel. Ta on ise töötanud koolis geograafiaõpetajana ning tegeleb õpetajate täiendõppe ja koolitusega.

ETIS: https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?&PersonVID=97
ulle.liiber@ut.ee