Töörühm

Miia Rannikmäe

Miia Rannikmäe- keskuse juhataja, loodusteadusliku hariduse professor, PhD (bioloogia ja maateaduste haridus)

On Tartu Ülikooli Loodusteadusliku hariduse keskuse juhataja ja loodusteadusliku hariduse professor, kellel on pikaajaline koolitöö kogemus keemiaõpetajana. Ta kuulus Euroopa Komisjoni töörühma „Euroopa vajab teadlasi“, mis andis suunad loodusteadusliku hariduse paradigmaatilisteks muudatusteks Euroopas. Tema teadustöö temaatika seostub loodusteaduste relevantsuse, loodusteadusliku kirjaoskuse ning kontekstipõhise õpetamise kontseptuaalsete ja filosoofiliste probleemidega. Ta on töötanud USA-s Iowa Ülikoolis Fulbright programmi raames. On Eesti Keemiaõpetajate Liidu kauaaegne sekretär ning ICASE  pikaajaline juhtkomitee liige, vastutades hetkel kõrgkoolide ja loodusainete õpetajate liitude vahelise koostöö eest maailmas. Aastast 2014 Ida-Soome Ülikooli audoktor.

ETIS: https://www.etis.ee/portaal/isikuCV.aspx?PersonVID=105
miia.rannikmae@ut.ee

Jack Holbrook

Jack Holbrook- külalisprofessor, PhD (keemia)

On alates 1998. aastast Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse külalisprofessor, kelle juhendamisel on kaitstud mitmed doktoritööd. Tal on  mitmekümneaastane kogemus töös rahvusvahelise konsultandina maailma väga erinevates riikides -- Hong Kongis, Tansaanias, USA-s, Bangaldeshis, Kuweidis, Kirgistan jt. Rahvusvaheline üldsus tunneb teda kui ICASE pikaaegset sekretäri ja presidenti ning UNESCO mitmete projektide juhti. Tema teadustöö suunad seostuvad loodusteadusliku kirjaoskuse kujundamise filosoofilise kontseptsiooni loomisega ning õpilasi motiveerivate materjalide koostamisega. Ta on algatanud mitmeid FP7 projekte ning osalenud nende juhtimisel. 

ETIS: https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?PersonVID=54667&lang
jack.holbrook@ut.ee

Anne Laius

Anne Laius- bioloogiahariduse dotsent, PhD (bioloogia ja maateaduste haridus)

Töötab bioloogia didaktika lektorina Tartu Ülikooli Loodusteadusliku hariduse keskuses ja bioloogiaõpetajana Miina Härma Gümnaasiumis, õpetades ka rahvusvahelise IB õppekava järgi õppivaid õpilasi Tartu Ülikoolis  bioloogia ja maateaduste hariduse erialal. Kaitstud doktoritöö seostus õpilaste loovuse ja sotsiaalteadusliku otsuse tegemise ning põhjendamisoskuse uurimisega. Jätkuva uurimistöö temaatika seostub õpilaste loova ja kriitilise mõtlemise arendamisega loodusainete tundides. Ta on  juhendanud õpilasi GLOBE projekti raames alates 1997. aastast.

ETIS: https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?PersonVID=37100
anne.laius@ut.ee

Klaara Kask

Klaara Kask-loodusteadusliku hariduse teadur, PhD (loodusteaduslik haridus)

Töötab loodusteadusliku hariduse keskuses teadurina. Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on uurimuslik õpe ja selle rakendamine loodusteaduste praktiliste tööde tundides.  Tema doktoritöö "A study of science teacher development towards open inquiry teaching through an intervention programme“ selgitab ka keemia õpetajate valmisolekut viia läbi uurimusliku õppe tunde ja kuidas õpetajate professionaalsus selles valdkonnas areneb täiendkoolituste  käigus. Ta viib läbi tegevõpetajate täiendkoolitusi ning töötab üldhariduskoolis osalise koormusega keemia ja valikkursuse õpetajana. On olnud Comeniuse ja olen Erasmus+ programmi  hindamisekspert. 

ETIS: https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?PersonVID=41624
klaara.kask@ut.ee

Regina Soobard

Regina Soobard- loodusteadusliku hariduse teadur, PhD (loodusteaduslik haridus)

Töötab Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuses loodusteadusliku hariduse teadurina. Oma doktoritöö kaitses ta gümnaasiumiõpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse tasemete kujunemise dünaamika väljaselgitamise teemal. Ta on end erialaselt täiendanud Melbournis Monashi Ülikoolis ja Helsingi Ülikoolis. Lisaks on ta õpetajakoolituse õppejõud ja viib läbi tegevõpetajate täiendkoolitusi. Alates 2014. aastast on ta OECD PISA võrdlusuuringu loodusvaldkonna ekspert Eestis. 

ETIS: https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?&PersonVID=56221
regina.soobard@ut.ee

Moonika Teppo

Moonika Teppo- teadur 0,75 k., MSc (bioloogia didaktika)

Töötab gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja magistriõppekava programmijuhina Tartu Ülikooli Loodusteadusliku hariduse keskuses. Koolitöö kogemused on tal mitmest koolist põhikooli loodusainete õpetajana. Ta on ka Eesti Keemiaõpetajate Liidu juhatuse pikaaegne liige. Tema doktoritöö temaatika seostub loodusteaduste relevantsuse uuringutega õpilaste hulgas. Ta on publitseerinud artikleid huvi ja motivatsiooni valdkonnas ning end erialaselt täiendanud Helsingi Ülikoolis. 

ETIS: https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?&PersonVID=38441
moonika.teppo@ut.ee

Katrin Vaino

Katrin Vaino- loodusteadusliku hariduse teadur (tööleping peatatud) 0,1 k., PhD (loodusteaduslik haridus)

Katrin Vaino töötab Loodusteadusliku hariduse keskuses teadurina (ajutiselt on tema tööleping peatatud seoses järeldoktorantuuriga Rootsis,  Umeå Ülikoolis). Ta on  omandanud doktorikraadi loodusteaduslikus hariduses 2013. aastal. Tema doktoritöö teema on seotud loodusteaduste õpetajate professionaalse arengu uurimisega. Praegused uurimissuunad käsitlevad disainipõhise õppe rakendamise võimalusi üldhariduskoolis. Katrin on töötanud üle 20 aasta üldhariduskoolis keemiaõpetajana ning on Eesti Keemiaõpetajate Liidu juhatuse liige. Katrin on magistritaseme õpetajakoolituse õppejõud ning lisaks on ta läbi viinud mitmeid loodusteadusliku hariduse keskuse  tegevõpetajatele suunatud kursusi. Ta on ka mitmete üldhariduskoolidele suunatud õppematerjalide autor.

ETIS: https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?&PersonVID=59047

Ülle Liiber- geograafia didaktika lektor 0,5 k., MSc (inimgeograafia)

On geograafia didaktika lektor. Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on kaasaegsete tehnoloogiavahendite kasutamine ja arendamine geograafia õppimisel, samuti kogu kooligeograafiaga seotud probleemistik. Tal on pikaajaline kogemus õppekava arendamises, õpematerjalide sh ka e-õppematerjalide koostamisel ning geograafiaolümpiaadide korraldamisel ja läbiviimisel. Ta on ise töötanud koolis geograafiaõpetajana ning tegeleb õpetajate täiendõppe ja koolitusega.

ETIS: https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?&PersonVID=97
ulle.liiber@ut.ee

Tago Sarapuu- loodusteadusliku haridustehnoloogia dotsent 0,2 k., knd (bioloogia)

ETIS: https://www.etis.ee/portal/portaal/isikuCV.aspx?PersonVID=4