Täiendusõppe võimalused loodusteadusliku hariduse keskuses

Loodusteadusliku hariduse keskus pakub erinevaid praktilisi koolitusi loodusainete õpetajatele:

  • baaskoolitused õpetajatele

  • lisaeriala täiendusõpe (põhikooli bioloogia-, geograafia-, keemia- ja füüsikaõpetaja) 

Täiendusõppeprogramm pakub täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks. Oleme elukestva õppe poolt ja kõik huvilised on meile teretulnud end täiendama. Täiendusõppe edukal läbimisel saab osaleja tunnistuse koos hinnetelehega, kuhu märgitakse ained, nende maht ja õppejõudude nimed. 

Tartu Ülikool lähtub täiendusõpet korraldades elukestva õppe põhimõtetest. Täiendusõppe korraldamiseks ja kvaliteedi tagamiseks kehtivad ülikoolis ka mitmed õigusaktid.

Kvaliteedi tagamise alused

 

Vaata ka täiendusõppe õppekorraldust Tartu Ülikoolis

Täiendusõppe korraldus

 
 
Hetkel toimuvad täiendusõppe koolitused

Tutvustada gümnaasiumi bioloogia õppekava ökoloogia ja evolutsiooniteooria kursuste põhiteadmisi, -oskusi ja arusaamasid ökoloogilistest ja evolutsioonilstest põhiprotsessidest.

Toimumise aeg: 20.03.2024-01.05.2024

Kursuse eesmärk on tutvustada läbi praktiliste tegevuste osalejatele STEAM õpet ja selle rakendusvõimalusi üldhariduskoolides loodusainete tundides.

Toimumise aeg: 05.04.2024-31.08.2024

 

 

 

 

Toimunud täiendusõppe koolitused

Loodusteaduslike õppeainete ainekavades esitatud sisuloendipõhine õpetamine ei taga kompleksse arusaama kujunemist teadusest, selle meetoditest, kohast ühiskonnas ja teadmistepõhise ühiskonna liikmetele vajalikest oskustest. Koolituse eesmärk on kujundada põhikooli ja gümnaasiumi loodusainete õpetajates kaasaegset arusaama interdistsiplinaarsetest raamideedest (nii valdkondade ülestest kui loodusteadustele spetsiifilistest) ja nende ühtse käsitlemise metoodikast 21. sajandi oskuste kujundamisel kaasava hariduse võtmes. Raamideed on vajalikud struktureeritud ja süsteemsete teadmiste kujunemiseks, nähtuste selgitamiseks, loodusteadusliku sisuga probleemide lahendamiseks, vastutustundlike ja põhjendatud otsuste tegemiseks.

Käesolevas koolituses minnakse kaugemale raamideede pelgalt loodusteaduslikust sisust, avatakse nende kontekstuaalsus, omavaheline seotus ning seotus kaasaegse teaduse sh ka inseneriteaduste arenguga, koostatakse vanuseastmete erinevustega arvestavaid metoodilisi mitmedimensionaalseid (sisu, relevantne kontekst, pädevused) järjestuskaarte, mis on kasutatavad õppetöö erinevatel tasemetel. Kasutades tänapäevaseid IKT vahendeid ja metoodilisi lahendusi (sh Cmap arvutiprogramm), omandatakse oskused, kuidas praktiliselt rakendada raamideid õppetöö planeerimisel loodusteaduste tundides kujundamaks õpilastes karjääriteadlikkust loodusteadustega seotud elukutsetest ja 21. sajandil olulisi üldoskusi (sh metakognitiivsed oskused). Koolituse lõpetanutel on meeskonna tööna valminud kaasaegsed õppematerjalid, mis on modifitseeritult ülekantavad ka uute õpisituatsioonide kavandamiss.

Touimumise aeg: 23.10.2017-16.02.2018


 

Säästva arengu põhimõtete mõtestamine ja integreerimine haridusse ning üldhariduskooli läbiva teema "Keskkonnakaitse ja säästev areng" laiendamine säästva arengu nelja dimensioonini hariduses.

Toimumise aeg:

19.01.2018-16.03.2018

Koolituse peaeesmärgiks on kujundada loodusteaduslike õppeainete õpetajatel oskused kaasaegsete õpikeskkondade loomiseks, kus loodusteaduslike õppeainete õpiprotsess on õpilasi kaasav, motiveeriv, relevantne ja pakub väljakutset teadmiste ja kõrgemat järku kognitiivsete oskuste omandamiseks.

Toimumisajad: 06.04.2018-07.04.2018 ja 12.10.2018-13.10.2018, 21.09.2018-22.09.2018 ja 02.11.2018-03.11-2018

                      

Säästva arengu põhimõtete mõtestamine ja integreerimine haridusse ning üldhariduskooli läbiva teema "Keskkonnakaitse ja säästev areng" laiendamine säästva arengu nelja dimensioonini hariduses.

Toimumisaeg: 19.10.2018-20.12.2018

 

Loodusteaduslike õppeainete ainekavades esitatud sisuloendipõhine õpetamine ei taga kompleksse arusaama kujunemist teadusest, selle meetoditest, kohast ühiskonnas ja teadmistepõhise ühiskonna liikmetele vajalikest oskustest. Koolituse eesmärk on kujundada põhikooli ja gümnaasiumi loodusainete õpetajates kaasaegset arusaama interdistsiplinaarsetest raamideedest (nii valdkondade ülestest kui loodusteadustele spetsiifilistest) ja nende ühtse käsitlemise metoodikast 21. sajandi oskuste kujundamisel kaasava hariduse võtmes. Raamideed on vajalikud struktureeritud ja süsteemsete teadmiste kujunemiseks, nähtuste selgitamiseks, loodusteadusliku sisuga probleemide lahendamiseks, vastutustundlike ja põhjendatud otsuste tegemiseks.
Käesolevas koolituses minnakse kaugemale raamideede pelgalt loodusteaduslikust sisust, avatakse nende kontekstuaalsus, omavaheline seotus ning seotus kaasaegse teaduse sh ka inseneriteaduste arenguga, koostatakse vanuseastmete erinevustega arvestavaid metoodilisi mitmedimensionaalseid (sisu, relevantne kontekst, pädevused) järjestuskaarte, mis on kasutatavad õppetöö erinevatel tasemetel. Kasutades tänapäevaseid IKT vahendeid ja metoodilisi lahendusi (sh Cmap arvutiprogramm), omandatakse oskused, kuidas praktiliselt rakendada raamideid õppetöö planeerimisel loodusteaduste tundides kujundamaks õpilastes karjääriteadlikkust loodusteadustega seotud elukutsetest ja 21. sajandil olulisi üldoskusi (sh metakognitiivsed oskused). Koolituse lõpetanutel on meeskonna tööna valminud kaasaegsed õppematerjalid, mis on modifitseeritult ülekantavad ka uute õpisituatsioonide kavandamisse.

Toimumise aeg: 23.10.2023-01.12.2018

Koolituse peaeesmärgiks on kujundada loodusteaduslike õppeainete õpetajatel oskused kaasaegsete õpikeskkondade loomiseks, kus loodusteaduslike õppeainete õpiprotsess on õpilasi kaasav, motiveeriv, relevantne ja pakub väljakutset teadmiste ja kõrgemat järku kognitiivsete oskuste omandamiseks.

Toimumise aeg: 02.11.2018-03.11.2018 ja 30.11.2018-01.12-2018

Loodusteaduslike õppeainete ainekavades esitatud sisuloendipõhine õpetamine ei taga kompleksse arusaama kujunemist teadusest, selle meetoditest, kohast ühiskonnas ja teadmistepõhise ühiskonna liikmetele vajalikest oskustest. Koolituse eesmärk on kujundada põhikooli ja gümnaasiumi loodusainete õpetajates kaasaegset arusaama interdistsiplinaarsetest raamideedest (nii valdkondade ülestest kui loodusteadustele spetsiifilistest) ja nende ühtse käsitlemise metoodikast 21. sajandi oskuste kujundamisel kaasava hariduse võtmes. Raamideed on vajalikud struktureeritud ja süsteemsete teadmiste kujunemiseks, nähtuste selgitamiseks, loodusteadusliku sisuga probleemide lahendamiseks, vastutustundlike ja põhjendatud otsuste tegemiseks.
Käesolevas koolituses minnakse kaugemale raamideede pelgalt loodusteaduslikust sisust, avatakse nende kontekstuaalsus, omavaheline seotus ning seotus kaasaegse teaduse sh ka inseneriteaduste arenguga, koostatakse vanuseastmete erinevustega arvestavaid metoodilisi mitmedimensionaalseid (sisu, relevantne kontekst, pädevused) järjestuskaarte, mis on kasutatavad õppetöö erinevatel tasemetel. Kasutades tänapäevaseid IKT vahendeid ja metoodilisi lahendusi (sh Cmap arvutiprogramm), omandatakse oskused, kuidas praktiliselt rakendada raamideid õppetöö planeerimisel loodusteaduste tundides kujundamaks õpilastes karjääriteadlikkust loodusteadustega seotud elukutsetest ja 21. sajandil olulisi üldoskusi (sh metakognitiivsed oskused). Koolituse lõpetanutel on meeskonna tööna valminud kaasaegsed õppematerjalid, mis on modifitseeritult ülekantavad ka uute õpisituatsioonide kavandamisse.

Toimumise ajad:16.-17. 11.2018 ja 14.-15.12.2018

Toetada bioloogiaõpetajate professionaalset arengut neljas suunas: õpetaja kui õppija, õpetaja kui õpetaja, õpetaja kui reflekteeriv praktik, õpetaja kui liider.

Toimumise aeg: 03.05.2019-17.12.2019

Kujundada õpetajate oskust koostada kaasaegseid kontekstipõhiseid ülesandeid.

Toimumise aeg: 01.11.2019-31.03.2020 ja 27.02.2020-15.08.2020 ja 22.10.2020-12.12.2020

Kujundada õpetajate oskust koostada ja kasutada karjääriteadlikkusele suunatud õpistsenaariume.

Toimumise aeg: 27.02.2020-12.12.2020

Suurendada loodusainete õpetajate professionaalsust õpilaste loodusteadusliku pädevuse diagnoosimisel.

Toimumise aeg: 26.11.2021-19.03.2022

Tutvustada loodusainete õpetajatele uurimuslikku lähenemisviisi ja toetada selle rakendamist.

Toimumise aeg: 21.01.2022-19.02.2022

Suurendada loodusainete õpetajate professionaalsust õpilaste loodusteadusliku pädevuse diagnoosimisel.

Toimumise aeg: 11.02.2022-20.05.2022

Koolituse eesmärk on kujundada loodusteaduste õpetajates oskust diagnoosida ja arendada õpilaste probleemi lahendamise ja otsuse tegemise oskusi hübriidõppe tingimustes.

Toimumise aeg: 16.08.2022-10.12.2022

Tutvustada loodusainete õpetajatele uurimuslikku lähenemisviisi ja toetada selle rakendamist.

Toimumise aeg: 30.09.2022-20.12.2022

Suurendada loodusainete õpetajate professionaalsust õpilaste loodusteadusliku pädevuse diagnoosimisel.

Toimumise aeg: 11.02.2022-20.05.2022

Koolituse eesmärk on kujundada loodusteaduste õpetajates oskust diagnoosida ja arendada õpilaste probleemi lahendamise ja otsuse tegemise oskusi hübriidõppe tingimustes.

Toimumise aeg: 16.08.2022-10.12.2022 ja 20.01.2023-27.05.2023

Tutvustada loodusainete õpetajatele uurimuslikku lähenemisviisi ja toetada selle rakendamist.

Toimumise aeg: 30.09.2022-20.12.2022

Tõsta õpetajate valmisolekut toimetulekuks nn tõejärgse ajastu väljakutsetega.

Toimumise aeg: 11.11.2022-11.02.2023 ja 11.11.2022-11.02.2023 ja27.01.2023-29.04.2023

Tutvustada loodusainete õpetajatele uurimuslikku lähenemisviisi ja toetada selle rakendamist.

Toimumise aeg: 30.09.2022-20.12.2022

Koolituse eesmärk on kujundada loodusteaduste õpetajates oskust diagnoosida ja arendada õpilaste probleemi lahendamise ja otsuse tegemise oskusi hübriidõppe tingimustes.

Toimumise aeg: 20.01.2023-27.05.2023

Toetada loodusainete õpetajate professionaalset arengut loodushariduse käitumuslikuks muutmise kontekstis, sh:
Toetada loodusainete õpetajate professionaalset arengut järgmistes suundades:
1) praktilise loodustundmise täiendamine;
2) ainealaste teadmiste täiendamine ja süsteemse lähenemisviisi arendamine;
3) hariduspsühholoogliste õppimisteooriate rakendamise oskuse kujundamine;
4) õppeprotsessi juhtimise oskuse kujundamine vastavalt õpilaste omandamise tempole;
5) õpilaste keskkonnateadlike hoiakute kujundamise ja nendest tuleneva õppimise käitumuslikuks muutmise oskuse arendamine;
6) digitaalsete õppematerjalide koostamise oskuse arendamine;
7) kommunikatsioonioskuste ja põhjendamise ja argumenteerimisoskuste arendamine:
8) uurimis- ja refleksioonioskuste arendamine.

Toimmumise aeg: 03.03.2023-15.04.2023