Käsilolevad projektid

Siit leheküljelt leiad kõik hetkel käsilolevad Tartu Ülikooli Loodusteadusliku hariduse keskuse teadlaste juhitud projektid.

Projekti info:

See projekt käsitleb rahvusvaheliselt tunnustatud vajadust pädevate ja motiveeritud STEM-pedagoogide järele koolides, kõrgkoolides ja teadust edendavates organisatsioonides, mida ei peeta probleemiks mitte ainult kõikides partnerriikides (Eesti, Horvaatia, Soome, Saksamaa, Ungari, Läti, Portugal ja teised). Türgi), aga ka kogu Euroopas. Kahe rohelise ja digitaalse ülemineku kontekstis mängivad õpetajad võtmerolli, märkides, et asjakohast ja ulatuslikku haridust ja koolitust peetakse ELi majandusmudeli ümbersuunamisel jätkusuutlikumaks. Kuna Euroopa püüab saada arukaks, jätkusuutlikuks ja kaasavaks majanduseks, on ulatuslikumad ja asjakohasemad oskused hädavajalikud, kuid nõudlus teadusega seotud (STEM) oskuste järele püsib. Euroopa vajab tulevast põlvkonda teadlasi ja praktikuid, kes suudavad tuvastada ja lahendada suuri väljakutseid (seoses energia, vee, kliimamuutuste, toidu, tervise ja transpordiga) ning valmistuda tulevasteks muutusteks. Haridussektoril, eriti teadushariduse valdkonnas, on oluline roll ELi ambitsioonide toetamisel nende väljakutsetega toimetulemisel. Loodusteaduslik haridus võib aidata kaasa vajadusele globaalse pädevuse järele, võimele analüüsida globaalseid ja kultuuridevahelisi probleeme kriitiliselt ja mitmest vaatenurgast, edendada arusaamist, kuidas erinevused mõjutavad arusaamu, hinnanguid ning ideid iseendast ja teistest. Seega hõlmab „säästev haridus” projektis kahte jätkusuutlikkuse aspekti: (a) õppijate/õpilaste säästvast eluviisist arusaamise toetamine, kuna keskendume ühiskonnas olulistele (loodus)teaduslikku laadi küsimustele, ja (a) b) tagada, et projekti käigus koolitatud õpetajad kannaksid edasi projekti sõnumeid (projekti väljundid jäävad kättesaadavaks ka pärast projekti lõppu). AcaSTEMy konsortsium loob püsiva Euroopa partnerluse STEM-õpetajahariduse ja -koolituse pakkujate vahel, millel on lai geograafiline katvus, samuti STEM-õpetajate partnerlussuhted ja võrgustik. Konsortsium on loodud selleks, et kaasata ja tugevdada partnereid laienevatest riikidest, mis on seni alaesindatud õpetajate akadeemiate seas (Horvaatia, Eesti, Ungari, Läti, Portugal ja Türgi). Laiem eesmärk on toetada konsortsiumi liikmete vahelist ülespoole lähenemist (partnerite töötulemused paranevad ja vahed nende vahel vähenevad), aidates sellega kaasa väljakutsetele, mis on seotud innovatsioonilõhega “vanade” ja laienevate EL-i riikide vahel.

www.acastemy.eu

Teadus- ja arendusasutused:Tartu Ülikool

Projektijuht: Miia Rannikmäe

Eelarve: 424 325 EUR

Rahastaja: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Projektiperiood: 01.06.2023–31.05.2026

 

Projekti info:

Projekti eesmärk on edendada huvi teaduse, tehnoloogia ja roheliste oskuste vastu läbi mõlema koguse suurendamise ja STEAMi kvaliteet koolides. Tagada, et STEAM muutuks haridusmaastiku juurdunud osaks ja arendab kohalikke majanduslikke ja ühiskondlikke vajadusi, projektiga tahetakse luua kohalikud STEAM ökosüsteemid osalemisel piirkondades piirkondlike ametiasutuste, ülikoolide ja teiste hariduse pakkujate, ettevõtete ja muude sidusrühmade abiga. Tegevused jagunevad kolme põhikategooriasse: 1. STEAM-praktika koolides (The What): roheliste STEAM-õppepraktikate, -meetodite ja -materjalide arendamine. 2. Õpetajate pädevuse tõstmine STEAMis (The How): Roheliste STEAM-i õpetajakoolituse moodulite väljatöötamine sise- ja eelkoolituseks. 3. Kohaliku STEAM-ökosüsteemi loomine (The Why): kohalike koostööplatvormide arendamine koolidele, piirkondadele, ettevõtteid ja teisi sidusrühmi, et hoida STEAM kohalikul tasandil asjakohasena. Projekti tulemuseks on STEAM-i märkimisväärne laienemine osalevates koolides ja piirkondades ning õpetaja STEAM-i täiustamine. võimeid spetsiaalse rohelise STEAM-koolituse ja nelja toimiva STEAM-ökosüsteemi võrgustiku kaudu Läänemerel piirkond. Samuti koostatakse Green STEAM käsiraamat, mis sisaldab parimaid õppetöös välja töötatud tavasid projekt, rohelise STEAM-i õpetajakoolituse mudel ja juhend STEAM-i juurutamiseks kohaliku ökosüsteemi loomise kaudu.

Teadus- ja arendusasutused: Tartu Ülikool

Projektijuht: Katrin Vaino

Eelarve: 40 400 EUR

Rahastaja: Euroopa Komisjon

Projektiperiood: 01.10.2022–30.09.2025

Projekti info:

Eesmärgiks on ühtlustada loodusainete I-II ja III-IV kooliastme tasemetööde mudelid, kontseptsioonid ning õpilastele ja õpetajatele antav tagasiside ning teha III-IV kooliastmes täiendavad analüüsid ja luua kontseptuaalne raamistik kommunikatsioonioskuste hindamiseks.

Teadus- ja arendusasutused: Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut

Projektijuht: Miia Rannikmäe

Eelarve: 15 413 EUR

Rahastaja: Haridus- ja Noorteamet

Projektiperiood: 06.12.2023–31.08.2024

 

Projekti info:

SciCar on teadusharidusprojekt, mis tegeleb vajadusega süstemaatiliselt tõsta TÜ ja sellega seotud asutuste teadlaste ja haridustöötajate teadmiste ja oskuste taset teaduse ja tehnoloogia (STEM) hariduse edastamiseks ning teaduskarjääri atraktiivseks muutmiseks. Eesmärgi saavutamiseks tutvustatakse kaasaegsel paradigmal baseeruvat relevantset ja kontekstipõhist lähenemist keskendudes teaduskarjääri teadlikkuse tõstmisele. Projekt viiakse ellu TWINNING partnerluse kaudu kaasates Weizmanni Teadusinstituudi Israelist ja Helsingi Ülikooli Soomest. Projekti lõpuks kujuneb TÜ teadushariduse regionaalseks tippkeskuseks, juhtides STEM õpetajakoolitusega tegelevate asutuste, teadushariduse keskuste ja loodusteaduste õpetajate ühenduste võrgustikku. Võrgustiku töös pööratakse suurt tähelepanu teadlaste ja loodusteaduste õpetajate uskumuste vahelise lõhe vähendamisele STEM-iga seotud õpetajate koolituse rõhuasetustes ning teadlaskonna kaasamisele õpetajakutse atraktiivsemaks muutmisel määrates sellega peamised paradigmaatilised suundumused. Teadushariduse keskusest kujuneb virtuaalne platvorm tagades, et teadustöötajaid toetatakse STEM haridusega seotud teadmiste omandamisel muutes nii loodusteaduste õpetaja karjääriks ettevalmistamise atraktiivsemaks. Haridusteadlastele tutvustatakse samal ajal uute teadusuuringute tulemusi. Projekti eesmärk on selgitada välja parimad teadmussiirde tavad teaduse ja teadushariduse (sh.STEM õpetaja koolituse) vahel.

https://scicar.eu/

 

Teadus- ja arendusasutused: Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut

Projektijuht: Miia Rannikmäe

Eelarve: 440 531 EUR

Rahastaja: Euroopa Komisjon

Projektiperiood: 01.10.2020–31.03.2024