Skip to main content

Teadustöö

Loodusteadusliku hariduse keskuse teadlaste peamised uurimissuunad

  • loodusteaduslik kirjaoskus (sh. bioloogialalane kirjaoskus)
  • kontekstipõhine õpetamine loodusainetes
  • loodusainete õpetajate uskumuste, disainipõhise õppe ning õpilaste tehnoloogia olemusega  seotud arusaamad
  • 21. sajandi oskused loodusainete õppimisel
  • relevantsete õppematerjale (raamteemade kaardid) loomine ja hindamine
  • uurimuslik õpe ja selle rakendamine loodusteaduste tundides

Jooksvad teadus- ja arendusprojektid

  • HighFly (Juhipositsiooniks oluliste hariduslikult relevantsete oskuste interaktiivne kujundamine)
  • SciCar (Teaduskarjääri teadlikkuse atraktiivsuse käsitlemine)
  • Evidence (Õpilaste võtmekompetentsuste edendamine tõenduspõhiste otsuste tegemiseks sotsiaalselt vastuolulistes loodusteadustega seotud küsimustes)
  • Loodusvaldkonna põhikooli 3. kooliastme ja gümnaasiumi e-hindamissüsteemi edasiarendamine

Lõppenud projektid

Noorte karjääriteadlikkuse tõstmine teaduse valdkonnas ja selle valiku atraktiivseks muutmine sidusrühmade koostöö abil.

Projekti koduleht: http://multico.ut.ee/

 

PROFILES projekti eesmärk on kujundada loodusainete õpetajate hulgas uurimusliku õppe läbiviimise kompetentsusi( IBSE) tõstes loodusainete õpetamise efektiivsust. Täiendkoolituse käigus on rõhuasetus loodusainete õpetamise paradigma muutmisel koostöös ühiskonna arengus oluliste huvigruppidega. Projekti innovatiivsus tuleneb olemasolevate uurimuslikule õppele suunatud õppematerjalide modifitseerimises ja kasutamises õppetöös tuginedes huvigruppide poolt esitatud ja konsolideeritud kompetentsuste kujundamise vajadustele. Pikaajalise täiendkoolituse käigus omandavad õpetajad õpilaskeskse ja motiveeriva õpetamise kompetentuse, mille käigus õpilased omandavad probleemide lahendamise, otsuste tegmise ja põhjendamise oskuseid. Projekti edu mõõdetakse a) loodusainete õpetamise efektiivsuse ja õpetajate tõekspidamiste muutuse kaudu, b) õpilaste hoiakute kaudu kontekstipõhisele õppele. Projektis on oluline koht ideede ja tulemuste dissemineerimisel. Õpetaja -koolitusel ning täiendkoolitusel kujundatakse nelja omavahel seotud tahku: õpetaja kui õppija, õpetaja kui õpetaja, õpetaja kui praktik ja õpetaja kui juht-liider.

Projekti koduleht: http://www.lote.ee/profiles/

 

Projekti EESMÄRGIKS on initsieerida ja rakendada uurimusliku lähenemisviisi kaustamist loodusteaduslike ainete õpetamisel Euroopas toetudes 11 riigi ja 60 partneri osalusele ning kootööle. Õpetajahariduse toetamiseks kasutatakse koostatud ja püoteeritud uurimuslikke õppematerjale. Uurimusliku õppe starteegiad on suunatud õpilaste huvi suurendamisele loodusteadustes ja õpetajate õpetamise motivatsiooni stimuleerimisele. Projekti käigus luuakse originaalseid õpikeskkondi kus eesmärgistatud tegevustega vähendatakse lõhet loodusteadusliku hariduse uurijate, õpetajate, õpilaste, lastevanemate, kohaliku tööstuse ja poliitikute arvamuste vahel. Põhitulemusena moodustub üle-Euroopaline suure dimensiooniga kompetentsete õpetajate meeskond, mille liikmed on suutelised uurimuslikku õpet ja parimat praktikat disemineerima rahvusvaheliselt kõigil tasanditel. Loodud õpetaja koolituse ja täiendkoolituse mudelid toetavad projekti jätkusuutlikkuse tagamist.

Projekti koduleht: http://www.establish-fp7.eu/

#teadus
Pilt Tartu Ülikooli Physicumi fuajeest_Foto autor Andero Kalju

Tartu Ülikool asub suurendama kliimateadlikkust

Jaga
14.06.2022
#õpetamine #teadus
Stuudio

Reaalteaduste doktorantide konverents „The Art of Giving a Popular Science Talk“ toimub 19.-20. mail 2022

Jaga
01.04.2022
Jaga
20.10.2021